Actueel en raadpleging

Aanleg ‘Laan van Tergooi’ gestart en Diagnosestudio officieel geopend

Hilversum 9 februari 2018

Op 8 februari gaven wethouder Eric van der Want en voorzitter van de cliëntenraad van Tergooi Jo Gorgels, het startschot voor de aanleg van de nieuwe rondweg op het ziekenhuisterrein in Hilversum. Dit deden zij door het opgraven van het naambord van de weg ‘Laan van Tergooi’. Aansluitend vond de officiële opening plaats van de eerste Diagnosestudio aan het Oostereind.  Deze werd verricht door René Batenburg, voorzitter van de GHO-GO (Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken) en radioloog Hein Kayser.

‘De hele regio kan er trots op zijn dat hier het ziekenhuis van de toekomst wordt gebouwd’ aldus Eric van der Want, die in zijn toespraak benadrukte dat Tergooi een ziekenhuis bouwt voor alle inwoners van Gooi en Vechtstreek. Jo Gorgels sloot zich daarbij aan en gaf aan dat het belangrijk is dat de nieuwe zorgvormen goed aansluiten bij de vraag van cliënten. Een mooi voorbeeld daarvan is de Diagnosestudio, die gisteren officieel werd geopend door voorzitter van de GHO-GO René Batenburg en radioloog Hein Kayser: ‘patiënten met een relatief eenvoudige zorgvraag, zoals het maken van een röntgenfoto, een echo of een botdichtheidsmeting kunnen hier snel terecht’.

Meer informatie vindt u op de website Bouwenaantergooi.nl en Diagnosestudio.nl.

Start bomenkap voor nieuwbouw Tergooi

Hilversum 2 oktober 2017

Op maandag 2 oktober wordt gestart met de kap van ongeveer 1000 bomen voor de eerste fase van de nieuwbouw van Tergooi op Monnikenberg in Hilversum. De nieuwbouw van Tergooi wordt ingepast in het bestaande bos en maakt onderdeel uit van het gezondheidspark. Bijna alle bomen worden uiteindelijk herplant en de financiële waarde van de overige bomen wordt geïnvesteerd in natuurontwikkeling.

De bomenkap vindt voor het grootste deel plaats ten zuiden van het bestaande ziekenhuis en is na de aanleg van de hoofdontsluiting aan de Soestdijkerstraatweg de eerste zichtbare stap in de eerste fase van de nieuwbouw voor Tergooi. Op de vrijgekomen ruimte moet uiteindelijk het nieuwe ziekenhuisgebouw verrijzen, maar bijvoorbeeld ook een parkeergarage en het nieuwe onderkomen voor de RAV. De werkzaamheden duren naar verwachting twee weken waarbij er naar wordt gestreefd de hinder voor patiënten, bezoekers, medewerkers en omwonenden tot een minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden kan hinder worden ondervonden van o.a. geluidoverlast, trillingen en beperkte bereikbaarheid van terreindelen.  

De gekapte bomen worden deels verwerkt als natuurlijke afscheiding bij de landschapherinrichting op  Monnikenberg. De bomen die pas gekapt hoeven worden wanneer Tergooi te zijner tijd de tweede fase van de nieuwbouw realiseert, blijven allemaal staan totdat de tweede fase daadwerkelijk van start gaat. Overigens is ook voor de tweede fase herinvestering in de natuur van kracht die verder gaat dan alleen herplant.

De initiatiefnemers op Monnikenberg (Tergooi, Merem Behandelcentra, Goois Natuurreservaat en HPG Hilversum) en de gemeente Hilversum hebben afgesproken een duurzaam Monnikenberg te ontwikkelen. Naast de boomrijke lanen en het bestaande bos wordt er een park aangelegd (de groene wig), worden bestaande groenvoorzieningen hersteld en komen er wandel- en fietspaden. Het oostelijk deel - in eigendom en beheer van het Goois Natuurreservaat - blijft natuurgebied. In 2012 is het Monnikenberg Groenfonds opgericht waardoor natuurbeheer en -behoud voor de komende 100 jaar zijn geborgd. De kosten voor onderhoud en beheer van het natuurgebied worden gefinancierd vanuit de ontwikkeling van de woningbouw.

Naast het realiseren van de nieuwbouw in Hilversum ontwikkelt Tergooi  samen met huisartsen en  zorgpartners een nieuwe vorm van integrale zorg. Met zorgcentra in de regio wil het ziekenhuis op een toekomstbestendige manier blijven voorzien in een groeiende behoefte van patiënten om daar waar het kan, de zorg zo dicht mogelijk bij huis te hebben. Het nieuwe concept moet het mogelijk maken om diverse vormen van medische zorg, zoals bijvoorbeeld huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, diagnostische zorg, geboortezorg en andere zorgdisciplines in gezamenlijkheid en als mogelijk onder één dak aan te bieden. Momenteel worden de plannen hiervoor voor de omgeving Blaricum en de omgeving Weesp verder uitgewerkt.

Ook zet Tergooi in de komende jaren in op verdere digitalisering van de zorg via e-health om de service naar en het gemak voor patiënten aanzienlijk te vergroten. Bijvoorbeeld door e-consults wordt de  patiënt ontlast, omdat die minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen dan nu het geval is.

Patiënten kunnen op de huidige ziekenhuislocaties in Hilversum en Blaricum in ieder geval terecht tot en met 2021. Vanaf 2022 zal de nieuwbouw in Hilversum, die eerst wordt gecombineerd met de huidige locatie, worden voltooid. De ontwikkelingen rond de bouw van ons nieuwe ziekenhuis en de inrichting van de toekomstige zorg zijn o.a. te volgen via de website www.bouwenaantergooi.nl en via de bouwkrant Bouwen aan Tergooi. 

Raad Hilversum stemt unaniem in met aangepast bestemmingsplan Monnikenberg

Hilversum, 27 september 2017
De gemeenteraad van Hilversum heeft woensdag 27 september unaniem ingestemd met het geactualiseerde bestemmingsplan Monnikenberg. Hiermee is de weg vrij om het gezondheidspark, onderwijs en tevens woningbouw en natuur op Monnikenberg te realiseren. In 2013 ging de gemeenteraad unaniem akkoord met dit plan. In februari 2017 zijn door de initiatiefnemers op Monnikenberg enkele inhoudelijke wijzigingen op het masterplan voorgesteld. Het College van Burgemeester en Wethouders ging daar in juli mee akkoord. Met die gedeeltelijke wijzigingen wordt de kwaliteit op het gebied van zorg, wonen, landschap en natuur behouden.

De partners op Monnikenberg, Tergooi, Merem, HPG Hilversum en het Goois Natuurreservaat hebben de afgelopen jaren achter de schermen voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van Plan Monnikenberg. Zowel Tergooi als Merem besloten voor gefaseerde nieuwbouw. Onder andere die keuze en ontwikkelingen in de zorg en woningmarkt hebben geleid tot enkele aanpassingen van Plan Monnikenberg. De gemeenteraad is akkoord met deze actualisatie. Daarmee is het geactualiseerde bestemmingsplan nu definitief vastgesteld.

Enkele aanpassingen in het plan
Tergooi en Merem
Het gebied ten zuiden van Tergooi krijgt een landschappelijker karakter met minder dominante bebouwing, omdat er gekozen wordt voor gebouwen die qua vormgeving goed passen in het groen, waaronder het nieuwe parkeergebouw, het nevengebouw en het RAV-gebouw. Merem start bij haar gefaseerde plan met het realiseren van een schoolcampus met zorg; als eerste de school voor speciaal onderwijs en een behandelplein voor kinderrevalidatie. Een deel van het terrein van Merem komt vrij voor woningbouw. In het plan is de zorgboulevard vervallen; Tergooi en Merem groeperen hun nieuwbouw rond ‘boskamers’ waarbij veel bestaande bomen worden ingepast.

HPG
Ook voor HPG Hilversum is na een marktverkenning een aanpassing gedaan in het plan: er komt een gevarieerd woningbouwprogramma met ook laagbouw in een landschappelijke setting, in plaats van alleen hoogbouw. Het totale aantal m² bebouwing neemt af ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Het aantal woningen gaat van 125 naar 110 die worden ontsloten via de bestaande laan. Bestaande routes die het gebied doorsnijden worden ingepast met de aangrenzende bomen. Het Douglas sparrenbos wordt vervangen door het oorspronkelijke heidelandschap en voegt zo een nieuw milieu toe.

GNR
Voor het GNR zijn er geen aanpassingen: het GNR gaat de komende jaren haar Natuur- en Landschapsplan Landgoed Monnikenberg rea¬liseren. GNR zal, in samenwerking met provincie, Hilversum, ProRail en andere partijen, meewerken aan de ecolo¬gische inpassing van de HOV-verbinding en de aanleg van de natuurbrug die het landgoed verbindt met Anna’s Hoeve. Daartoe zal GNR enkele grondstroken ruilen voor andere natuurgrond onder de voor¬waarde dat middelen worden vrijgemaakt voor onder meer maatregelen voor versterking van de natuur op het landgoed Monnikenberg. Ook wordt een faunatunnel onder de A27 gerealiseerd door Rijkswaterstaat. De natuurbrug Anna’s Hoeve en de faunatunnel Monnikenberg vormen tezamen met de natuurinrichting en inpassing van infrastructuur een ecologische verbinding ‘De Groene Schakel’ tussen de Centrale Heuvelrug (De Vuursche) en het Gooi.

Ontsluiting tot het gebied
De fasering van de realisatie van plan Monnikenberg leidt tot een kleine aanpassing van de ontsluitings-structuur. De hoofdentree van het gezondheidspark blijft aan de Soestdijkerstraatweg. De meeste bezoekers van het gebied, zowel van Tergooi als van Merem worden zo snel mogelijk de parkeergarage ingeleid. Ook de ont¬sluitingsweg buitenom blijft langs de rand van het gebied lopen met een OV-halte bij het ziekenhuis. Het verkeer voor de school voor peciaal onderwijs loopt via de huidige entree van Merem, in plaats van de Van Riebeeckweg zoals eerder beoogd.

De ontsluiting naar het woongebied van HPG Hilversum loopt via haar eigen laan die aansluit op de hoofd¬ontsluiting aan de Soestdijkerstraatweg. Spoedeisende hulpdiensten van Tergooi kunnen tevens gebruik kunnen maken van deze laan om de Spoedeisende Hulp te bereiken, wat daarmee een alternatief biedt in geval van calamiteiten op andere routes. De woningbouw op het terrein van Merem krijgt, zoals ook oorspronkelijk beoogd, een eigen ontsluiting aan de Soestdijkerstraatweg. Om het rustige karakter op het landgoed van GNR te waarborgen worden geen nieuwe toegangen gerealiseerd. Het landgoed blijft toegankelijk vanaf de bestaande Kloosterlaan.

Planning
De initiatiefnemers hebben inmiddels diverse vergunningen aangevraagd en (deels) gekregen, zoals bijvoorbeeld de voor hun betreffende omgevingsvergunning voor de bouw. Merem gaf onlangs het startschot voor de bouw van de school voor speciaal onderwijs (van De Kleine Prins). Ook HPG Hilversum zal nog dit jaar starten met de bouw van de woningen. Tergooi maakt dit jaar het ontwerp tot in detail gereed en start volgende week met de bomenkap en aanpassingen op het terrein.

De bebouwing op Monnikenberg wordt duurzaam en is in harmonie met de groene omgeving. Om ervoor te zorgen dat de natuur beheerd en verder ontwikkeld kan worden, investeren de initiatiefnemers in maatregelen voor de natuur, in groen- en recreatievoorzieningen en in de herplanting van bomen.

Klik hier voor het aangepaste bestemmingsplan.

 

Merem slaat met partners de handen ineen voor de realisatie van een unieke campus voor medische reva

Hilversum, 18 september 2017
Op maandag 18 september is het startsein gegeven voor de nieuwbouw van de school voor speciaal onderwijs van De Kleine Prins. Dit is de eerste stap in de realisatie van een schoolcampus op de hoofdlocatie van Merem in Hilversum. Bij de school komt een behandelcentrum voor kinderrevalidatie en een verwarmd zwembad. Daarna gevolgd door de realisatie van een reguliere school. Boele & van Eesteren (VolkerWessels) realiseert en ABN AMRO financiert deze eerste fase van de voor Nederland unieke campus, waarbij het kind écht centraal staat.

startsein nieuwbouw

Kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking gaan steeds vaker naar regulier onderwijs. Dit is een positieve verandering als gevolg van passend onderwijs. De Kleine Prins en Merem spelen in op deze beweging door het aanbieden van onderwijs en zorg passend bij het kind en de ouders.

Susanne van Vegten, voorzitter RvB Merem: “Onze ambitie is zorg en onderwijs te leveren die naadloos aansluit op de behoefte en wensen van kind en ouders. We vereenvoudigen het leven voor het kind en de ouders door regulier- en speciaal onderwijs, behandel-, sport- en opvangfaciliteiten op één locatie samen te brengen. Dit vormt een uniek concept waarin het kind, met of zonder beperking, participeert in een vertrouwde omgeving, met vaste begeleiders en behandelaars opgroeit en zichzelf kan ontwikkelen. We zoeken de samenwerking met partners die complementair aan ons én aan elkaar zijn. Hierbij zijn de mogelijkheden van het kind het uitgangspunt en is (waar nodig) de zorg volgend.”

Jan Reitsma, van het college van bestuur van De Kleine Prins geeft aan dat “in onze visie de hulpvraag van het kind/de jongere centraal staat als uitgangspunt voor al ons handelen. Dat handelen is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind/de jongere op alle domeinen: leren en toepassen van kennis, mobiliteit, communicatie, zelfverzorging, maatschappelijk en sociaal leven. Samen met de specialistische revalidatiezorg van Merem toetsen wij ons handelen aan de laatste professionele ontwikkelingen. In Hilversum wordt dat allemaal bij elkaar gebracht.”

Voor ABN AMRO was het vernieuwende concept zeer interessant. De samenwerking tussen Merem en De Kleine Prins biedt vertrouwen dat het beste geboden wordt voor het kind. De bank werkt graag mee aan de financiering van het pand om de vernieuwingen mogelijk te maken.

Boele & van Eesteren is door Merem gevraagd om samen met het bouwteam dit eerste deel van deze unieke schoolcampus met zorg te ontwikkelen. Voor Boele & van Eesteren interessant om in een vroegtijdig stadium inbreng te hebben in dit project. Zo ontstaan oplossingen die nog slimmer, beter of sneller werken, passend bij de wensen van Merem en De Kleine Prins.

De school voor speciaal onderwijs heeft een oppervlak van 5.000 m2 BVO, het behandelcentrum met verwarmd zwembad een oppervlak van 900 m2 BVO.

College B&W Hilversum akkoord met aangepast bestemmingsplan Monnikenberg.

Hilversum, 20 juli 2017
Het College van Burgemeester en Wethouders van Hilversum heeft afgelopen dinsdag akkoord gegeven op het geactualiseerde bestemmingsplan Monnikenberg. Hiermee is het  gezondheidspark in combinatie met woningen en natuur op Monnikenberg weer een stapje dichterbij. In 2013 ging de gemeenteraad unaniem akkoord met dit plan. In februari 2017 zijn door de initiatiefnemers op Monnikenberg enkele inhoudelijke wijzigingen op het masterplan voorgesteld. Met die gedeeltelijke wijzigingen wordt de kwaliteit op het gebied van zorg, wonen, landschap en natuur behouden.

De partners op Monnikenberg, Tergooi, Merem, HPG Hilversum en het Goois Natuurreservaat hebben de afgelopen jaren achter de schermen voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van Plan Monnikenberg. Zowel Tergooi als Merem besloten voor gefaseerde nieuwbouw. Onder andere die keuze en ontwikkelingen in de zorg en woningmarkt hebben geleid tot enkele aanpassingen van Plan Monnikenberg. Het college is akkoord met deze actualisatie. Het laatste woord is aan de  gemeenteraad die op 27 september a.s. het geactualiseerde bestemmingsplan definitief moet vaststellen.

Enkele aanpassingen in het plan
Tergooi en Merem
Zo krijgt het gebied ten zuiden van Tergooi een landschappelijker karakter met minder dominante bebouwing omdat er gekozen wordt voor gebouwen die qua vormgeving goed passen in het groen, waaronder het nieuwe parkeergebouw, het nevengebouw en het RAV-gebouw. Merem start bij haar gefaseerde plan met het realiseren van een schoolcampus met zorg; als eerste de Mytylschool en een behandelplein voor kinderen met een beperking. Een deel van het terrein van Merem komt vrij voor woningbouw. In het plan is de zorgboulevard vervallen; Tergooi en Merem groeperen hun nieuwbouw rond ‘boskamers’ waarbij veel bestaande bomen worden ingepast.

HPG
Ook voor HPG Hilversum is na een marktverkenning een aanpassing gedaan in het plan: er komt een gevarieerd woningbouwprogramma met ook laagbouw in een landschappelijke setting, in plaats van alleen hoogbouw. Het totale aantal m² bebouwing neemt af ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Het aantal woningen gaat van 125 naar 110 die worden ontsloten via de bestaande laan. Bestaande routes die het gebied doorsnijden worden ingepast met de aangrenzende bomen. Het Douglas sparrenbos wordt vervangen door het oorspronkelijke heidelandschap en voegt zo een nieuw milieu toe.

GNR
Voor het GNR zijn er geen aanpassingen: het GNR gaat de komende jaren haar Natuur- en Landschapsplan Landgoed Monnikenberg rea­liseren. GNR zal, in samenwerking met provincie, Hilversum, ProRail en andere partijen, meewerken aan de ecolo­gische inpassing van de HOV-verbinding en de aanleg van de natuurbrug die het landgoed verbindt met Anna’s Hoeve. Daartoe zal GNR enkele grondstroken ruilen voor andere natuurgrond onder de voor­waarde dat middelen worden vrijgemaakt voor onder meer maatregelen voor versterking van de natuur op het landgoed Monnikenberg. Ook wordt een faunatunnel onder de A27 gerealiseerd door Rijkswaterstaat. De natuurbrug Anna’s Hoeve en de faunatunnel Monnikenberg vormen tezamen met de natuurinrichting en inpassing van infrastructuur een ecologische verbinding ‘De Groene Schakel’ tussen de Centrale Heuvelrug (De Vuursche) en het Gooi.

Ontsluiting tot het gebied
De fasering van de realisatie van plan Monnikenberg leidt tot een kleine aanpassing van de ontsluitings­structuur. De hoofdentree van het gezondheidspark blijft aan de Soestdijkerstraatweg. De meeste bezoekers van het gebied, zowel van Tergooi als van Merem worden zo snel mogelijk de parkeergarage ingeleid. Ook de ont­sluitingsweg buitenom blijft langs de rand van het gebied lopen met een OV-halte bij het ziekenhuis. Het verkeer voor de Mytylschool loopt via de huidige entree van Merem, in plaats van de Van Riebeeckweg zoals eerder beoogd.

De ontsluiting naar het woongebied van HPG Hilversum loopt via haar eigen laan die aansluit op de hoofd­ontsluiting aan de Soestdijkerstraatweg. Spoedeisende hulpdiensten van Tergooi kunnen tevens gebruik kunnen maken van deze laan om de Spoedeisende Hulp te bereiken, wat daarmee een alternatief biedt in geval van calamiteiten op andere routes. De woningbouw op het terrein van Merem krijgt, zoals ook oorspronkelijk beoogd, een eigen ontsluiting aan de Soestdijkerstraatweg. Om het rustige karakter op het landgoed van GNR te waarborgen worden geen nieuwe toegangen gerealiseerd. Het landgoed blijft toegankelijk vanaf de bestaande Kloosterlaan.

Procedure
Begin februari 2017 overhandigden de initiatiefnemers Monnikenberg het aangepaste bestemmingsplan Monnikenberg aan het College van B&W. Tot 26 mei lag dit ter inzage. Het college heeft een akkoord gegeven op het aangepaste bestemmingsplan. Het wordt vervolgens voorgelegd aan de raad die het aangepaste bestemmingsplan op 27 september definitief moet vaststellen.

Planning
De initiatiefnemers zullen dit jaar diverse vergunningen aanvragen (of hebben dit voor een deel al gedaan en gekregen), zoals bijvoorbeeld de voor hun betreffende omgevingsvergunning voor de bouw. HPG Hilversum zal nog dit jaar starten met de bouw van de woningen. Ook Merem treft voorbereidingen voor de bouw van de Mytylschool. Tergooi maakt dit jaar het ontwerp tot in detail gereed en start in oktober met de bomenkap en aanpassingen op het terrein.

Volgens de huidige planning gaat dit jaar de bouw van de eerste onderdelen van het gezondheidspark van start. De bebouwing op Monnikenberg wordt duurzaam en is in harmonie met de groene omgeving. Om ervoor te zorgen dat de natuur beheerd en verder ontwikkeld kan worden, investeren de initiatiefnemers in maatregelen voor de natuur, in groen- en recreatievoorzieningen en in de herplanting van bomen.

Ook op de website planmonnikenberg.nl kunt u het aangepaste bestemmingsplan inzien.

Gemeente Hilversum buigt zich over aanpassingen bestemmingsplan Monnikenberg

Hilversum, 13 april 2017
Per donderdag 13 april ligt het geactualiseerde bestemmingsplan Monnikenberg ter inzage voor inwoners van Hilversum. Op Monnikenberg komt een gezondheidspark in combinatie met woningen en natuur. In 2013 ging de gemeenteraad unaniem akkoord met dit plan. Nu Tergooi de financiering rond heeft en die van Merem in een vergevorderd stadium is, hebben de initiatiefnemers op Monnikenberg enkele inhoudelijke wijzigingen op het masterplan voorgesteld. Wethouder Eric van der Want: ‘Met de voorgestelde gedeeltelijke wijzigingen behouden we de kwaliteit op het gebied van zorg, wonen, landschap en natuur.’

De partners op Monnikenberg, Tergooi, Merem, HPG Hilversum en het Goois Natuurreservaat hebben de afgelopen jaren achter de schermen voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van Plan Monnikenberg. Zowel Tergooi als Merem besloten voor gefaseerde nieuwbouw. Onder andere die keuze en ontwikkelingen in de zorg en woningmarkt hebben geleid tot enkele aanpassingsvoorstellen van Plan Monnikenberg.

Enkele aanpassingen in het plan
Tergooi en Merem
Zo krijgt het gebied ten zuiden van Tergooi een landschappelijker karakter met minder dominante bebouwing omdat er gekozen wordt voor gebouwen die qua vormgeving goed passen in het groen, waaronder het nieuwe parkeergebouw, het nevengebouw en het RAV-gebouw. Merem start bij haar gefaseerde plan met het realiseren van een schoolcampus met zorg; als eerste de Mytylschool en een behandelplein voor kinderen met een beperking. Een deel van het terrein van Merem komt vrij voor woningbouw. Hier zal laagbouw (grondgebonden woningen) gerealiseerd worden in plaats van de eerder voorgenomen hoogbouw (gestapelde bouw). In het plan is de zorgboulevard vervallen; Tergooi en Merem groeperen hun nieuwbouw rond ‘boskamers’ waarbij veel bestaande bomen worden ingepast.

HPG
Ook voor HPG Hilversum is na een marktverkenning een aanpassing gedaan in het plan: er komt een gevarieerd woningbouwprogramma met ook laagbouw in een landschappelijke setting, in plaats van alleen hoogbouw. Het totale aantal m2 bebouwing neemt af ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Het aantal woningen gaat van 125 naar 110 die worden ontsloten via de bestaande laan. Bestaande routes die het gebied doorsnijden worden ingepast met de aangrenzende bomen. Het Douglas sparrenbos wordt vervangen door het oorspronkelijke heidelandschap en voegt zo een nieuw milieu toe.

GNR
Voor het GNR zijn er geen aanpassingen aan het masterplan: het GNR gaat de komende jaren haar Natuur- en Landschapsplan Landgoed Monnikenberg rea¬liseren. GNR zal, in samenwerking met provincie, Hilversum, ProRail en andere partijen, meewerken aan de ecolo¬gische inpassing van de HOV-verbinding en de aanleg van de natuurbrug die het landgoed verbindt met Anna’s Hoeve. Daartoe zal GNR enkele grondstroken ruilen voor andere natuurgrond onder de voor¬waarde dat middelen worden vrijgemaakt voor onder meer maatregelen voor versterking van de natuur op het landgoed Monnikenberg. Ook wordt een faunatunnel onder de A27 gerealiseerd door Rijkswaterstaat. De natuurbrug Anna’s Hoeve en de faunatunnel Monnikenberg vormen tezamen met de natuurinrichting en inpassing van infrastructuur een ecologische verbinding ‘De Groene Schakel’ tussen de Centrale Heuvelrug (De Vuursche) en het Gooi.

Ontsluiting tot het gebied
De fasering van de realisatie van plan Monnikenberg leidt tot een kleine aanpassing van de ontsluitings¬structuur. De hoofdentree van het gezondheidspark blijft aan de Soestdijkerstraatweg. De meeste bezoekers van het gebied, zowel van Tergooi als van Merem worden zo snel mogelijk de parkeergarage ingeleid. Ook de ont¬sluitingsweg buitenom blijft langs de rand van het gebied lopen met een OV-halte bij het ziekenhuis. Het verkeer voor de Mytylschool loopt via de huidige entree van Merem, in plaats van de Van Riebeeckweg zoals eerder beoogd.

De ontsluiting naar het woongebied van HPG Hilversum loopt via haar eigen laan die aansluit op de hoofd¬ontsluiting aan de Soestdijkerstraatweg. Als zich calamiteiten voordoen op de ontsluitingsweg buitenom het ziekenhuis, zullen spoedeisende hulpdiensten van Tergooi tevens gebruik kunnen maken van deze laan om de Spoedeisende Hulp te bereiken. De woningbouw op het terrein van Merem krijgt, zoals ook oorspronkelijk beoogd, een eigen ontsluiting aan de Soestdijkerstraatweg. Om het rustige karakter op het landgoed van GNR te waarborgen worden geen nieuwe toegangen gerealiseerd. Het landgoed blijft toegankelijk vanaf de bestaande Kloosterlaan.

Procedure
Begin februari 2017 overhandigden de initiatiefnemers Monnikenberg het aangepaste bestemmingsplan Monnikenberg aan het College van B&W. Het college legt dit nu zes weken ter inzage, vanaf 13 april tot en met 26 mei. In die periode kunnen inwoners van Hilversum zienswijzen indienen. De gemeente maakt vervolgens een nota waarin de resultaten van de zienswijzen worden opgenomen, inclusief een reactie van burgemeester en wethouders. Deze wordt dan voorgelegd aan de raad die vervolgens het aangepaste bestemmingsplan definitief zal vaststellen. Naar verwachting is dit eind september 2017.

Ook op de website planmonnikenberg.nl kunt u het aangepaste bestemmingsplan inzien.

Planning
De initiatiefnemers zullen dit jaar diverse vergunningen aanvragen (of hebben dit voor een deel al gedaan), zoals bijvoorbeeld de voor hun betreffende omgevingsvergunning voor de bouw. HPG Hilversum zal nog dit jaar starten met de bouw van de woningen. Ook Merem treft voorbereidingen voor de bouw van de Mytylschool. Tergooi maakt dit jaar het ontwerp tot in detail gereed en start in oktober met de bomenkap en aanpassingen op het terrein.

Volgens de huidige planning gaat dit jaar dus de bouw van de eerste onderdelen van het gezondheidspark van start. De bebouwing op Monnikenberg wordt duurzaam en is in harmonie met de groene omgeving. Om ervoor te zorgen dat de natuur ondanks de bomenkap beheerd en verder ontwikkeld kan worden, investeren de initiatiefnemers € 2 miljoen in maatregelen voor de natuur, in groen- en recreatievoorz

 

Gemeente informeert omwonenden over Plan Monnikenberg

Hilversum, dinsdag 7 maart 2017
De gemeente Hilversum heeft omwonenden van het Van Riebeeckkwartier en de West-Indiëbuurt gisteravond bijgepraat over de planontwikkeling op Monnikenberg. Op Monnikenberg komt een gezondheidspark in combinatie met woningen en natuur. In 2013 ging de gemeenteraad unaniem akkoord met dit plan. Nu Tergooi de financiering rond heeft en die van Merem in een vergevorderd stadium is, hebben de initiatiefnemers op Monnikenberg enkele inhoudelijke wijzigingen op het masterplan voorgesteld. Wethouder Eric van der Want: ‘Met de voorgestelde gedeeltelijke wijzigingen behouden we de kwaliteit op het gebied van zorg, wonen, landschap en natuur.’
Hilversum, dinsdag 7 maart 201

De partners op Monnikenberg, Tergooi, Merem, HPG Hilversum en het Goois Natuurreservaat hebben de afgelopen jaren achter de schermen voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van Plan Monnikenberg. Zowel Tergooi als Merem besloten voor gefaseerde nieuwbouw. Onder andere die keuze en ontwikkelingen in de zorg en woningmarkt hebben geleid tot enkele aanpassingsvoorstellen van Plan Monnikenberg.

Enkele aanpassingen in het plan
Tergooi en Merem
Zo krijgt het gebied ten zuiden van Tergooi een landschappelijker karakter met minder dominante bebouwing omdat er gekozen wordt voor gebouwen die qua vormgeving goed passen in het groen, waaronder het nieuwe parkeergebouw, het nevengebouw en het RAV-gebouw. Merem start bij haar gefaseerde plan met het realiseren van een schoolcampus met zorg; als eerste de Mytylschool en een behandelplein voor kinderen met een beperking. Een deel van het terrein van Merem komt vrij voor woningbouw. Hier zal laagbouw (grondgebonden woningen) gerealiseerd worden in plaats van de eerder voorgenomen hoogbouw (gestapelde bouw). In het plan is de zorgboulevard vervallen; Tergooi en Merem groeperen hun nieuwbouw rond ‘boskamers’ waarbij veel bestaande bomen worden ingepast.

HPG
Ook voor HPG Hilversum is na een marktverkenning een aanpassing gedaan in het plan: er komt een gevarieerd woningbouwprogramma met ook laagbouw in een landschappelijke setting, in plaats van alleen hoogbouw. Het totale aantal m2 bebouwing neemt af ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Het aantal woningen gaat van 125 naar 110 die worden ontsloten via de bestaande laan. Bestaande routes die het gebied doorsnijden worden ingepast met de aangrenzende bomen. Het Douglas sparrenbos wordt vervangen door het oorspronkelijke heidelandschap en voegt zo een nieuw milieu toe.

GNR
Voor het GNR zijn er geen aanpassingen aan het masterplan: het GNR gaat de komende jaren haar Natuur- en Landschapsplan Landgoed Monnikenberg rea¬liseren. GNR zal, in samenwerking met provincie, Hilversum, ProRail en andere partijen, meewerken aan de ecolo¬gische inpassing van de HOV-verbinding en de aanleg van de natuurbrug die het landgoed verbindt met Anna’s Hoeve. Daartoe zal GNR enkele grondstroken ruilen voor andere natuurgrond onder de voor¬waarde dat middelen worden vrijgemaakt voor onder meer maatregelen voor versterking van de natuur op het landgoed Monnikenberg. Ook wordt een faunatunnel onder de A27 gerealiseerd door Rijkswaterstaat. De natuurbrug Anna’s Hoeve en de faunatunnel Monnikenberg vormen tezamen met de natuurinrichting en inpassing van infrastructuur een ecologische verbinding ‘De Groene Schakel’ tussen de Centrale Heuvelrug (De Vuursche) en het Gooi.

Ontsluiting tot het gebied
De fasering van de realisatie van plan Monnikenberg leidt tot een kleine aanpassing van de ontsluitings-structuur. De hoofdentree van het gezondheidspark blijft aan de Soestdijkerstraatweg. De meeste bezoekers van het gebied, zowel van Tergooi als van Merem worden zo snel mogelijk de parkeergarage ingeleid. Ook de ont¬sluitingsweg buitenom blijft langs de rand van het gebied lopen met een OV-halte bij het ziekenhuis. Het verkeer voor de Mytylschool loopt via de huidige entree van Merem, in plaats van de Van Riebeeckweg zoals eerder beoogd.

De ontsluiting naar het woongebied van HPG Hilversum loopt via haar eigen laan die aansluit op de hoofd¬ontsluiting aan de Soestdijkerstraatweg. Als zich calamiteiten voordoen op de ontsluitingsweg buitenom het ziekenhuis, zullen spoedeisende hulpdiensten van Tergooi tevens gebruik kunnen maken van deze laan om de Spoedeisende Hulp te bereiken. De woningbouw op het terrein van Merem krijgt, zoals ook oorspronkelijk beoogd, een eigen ontsluiting aan de Soestdijkerstraatweg. Om het rustige karakter op het landgoed van GNR te waarborgen worden geen nieuwe toegangen gerealiseerd. Het landgoed blijft toegankelijk vanaf de bestaande Kloosterlaan.

Procedure
De gemeente Hilversum wordt nauw betrokken bij de planvorming, en wil samen met de initiatiefnemers direct omwonenden zo goed mogelijk informeren. De bijeenkomst van gisteren, werd bezocht door zo’n 100 mensen. Binnenkort start de formele wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan. Hoewel het slechts om enkele wijzigingen gaat, is formeel toch goedkeuring van de gemeenteraad nodig.

Op de website planmonnikenberg.nl kunt u het aangepaste masterplan al inzien.

Planning
De initiatiefnemers zullen dit jaar diverse vergunningen aanvragen (of hebben dit voor een deel al gedaan), zoals bijvoorbeeld de voor hun betreffende omgevingsvergunning voor de bouw. HPG Hilversum zal nog dit jaar starten met de bouw van de woningen. Ook Merem treft voorbereidingen voor de bouw van de Mytylschool. Tergooi maakt dit jaar het ontwerp tot in detail gereed en start in oktober met de bomenkap en aanpassingen op het terrein.

Volgens de huidige planning gaat dit jaar dus de bouw van de eerste onderdelen van het gezondheidspark van start. De bebouwing op Monnikenberg wordt duurzaam en is in harmonie met de groene omgeving. Om ervoor te zorgen dat de natuur ondanks de bomenkap beheerd en verder ontwikkeld kan worden, investeren de initiatiefnemers € 2 miljoen in maatregelen voor de natuur, in groen- en recreatievoorzieningen en in de herplant van circa 1100 bomen.

 

Tergooi ondertekent officiële financieringsovereenkomst nieuwbouw

Hilversum, 13 december 2016
Tergooi en het bankenconsortium ING en ABN AMRO hebben vandaag officieel de financieringsovereenkomst ondertekend voor de eerste fase van de nieuwbouw van het ziekenhuis. Als alles volgens planning verloopt, opent Tergooi eind 2020 de deuren van het eerste deel van het nieuwe, moderne ziekenhuis in het gebied Monnikenberg.

Er is intensief onderhandeld over de financiering van de eerste fase van de nieuwbouw van het ziekenhuis. In oktober bevestigden de banken tot financiering te willen overgaan. De afgelopen weken werden de afspraken tot in de finesses uitgewerkt in een overeenkomst tot financiering. Op woensdag 14 december worden vervolgens diverse overeenkomsten getekend met de primaire ontwerpers betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw zoals de architect, de landschapsarchitect, de huisvestingsadviseur, de bouwkostenadviseur en de ontwerpers voor de draagconstructies, technische installaties, de energieopwekking en warmte- en koudeopslag en de infrastructuur en experts op het gebied van duurzaamheid. Deze partijen zullen voortvarend aan de slag gaan met de voorbereidingen.

Twee fases
Tergooi heeft in 2015 besloten om de nieuwbouw in twee fases uit te voeren om zo snel mogelijk met nieuwbouw te kunnen beginnen en zo flexibel mogelijk in te kunnen blijven inspelen op de ontwikkelingen in de zorg en technologie. In de eerste fase wordt de nieuwbouw gecombineerd met het hiertoe aangepaste huidige ziekenhuisgebouw in Hilversum. De tweede fase is voorzien vanaf 2022, waarbij de nieuwbouw wordt voltooid en het huidige ziekenhuisgebouw in Hilversum op den duur wordt afgebroken.

Planning
Nu de financiering voor de eerste fase van de nieuwbouw geheel rond is, wordt als eerste het ontwerp afgemaakt. In 2017 wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden en het bouwrijp maken van het terrein. De daarbij behorende bomenkap start in oktober 2017. De verwachting is dat medio 2018 de eerste paal in de grond wordt geslagen.

Over de concrete veranderingen worden patiënten, bezoekers, medewerkers en omwonenden in de komende periode tijdig en uitgebreid geïnformeerd, onder andere via de Bouwen aan Tergooi krant en lancering van een speciale website in januari 2017.

Toekomstbestendig
Voorzitter van de raad van bestuur Ruurd Jan Roorda: ‘We zijn ongelofelijk blij en trots dat we de financieringsoverkomst vandaag hebben ondertekend en we met volle vaart het nieuwe jaar in kunnen. Nu staat het zwart op wit: we bouwen een nieuw, toekomstbestendig ziekenhuis voor de Gooi & Vechtstreek, in samenwerking met onze zorgpartners en op één locatie’.

Het nieuwe ziekenhuis wordt hightech maar wel met menselijke maat én passend in de omgeving. Roorda: ‘Tergooi gelooft sterk in healing environment, het idee dat een natuurlijke omgeving bevorderlijk is voor je gezondheid. Het ziekenhuis doet dit door buiten en binnen met elkaar te verbinden en met de ambitie om het meest duurzame ziekenhuis van Nederland te worden. Omdat Monnikenberg zo’n mooi, groen gebied is, is dat dus de perfecte plek voor ons ziekenhuis.’

Hugenholtz Property Group start bomenkap op Monnikenberg

HPG Hilversum B.V. (HPG) start op 16 december a.s. met het kappen van bomen op eigen terrein om daar ruimte te maken voor woningbouw als onderdeel van plan Monnikenberg.

HPG gaat in mei 2017 starten met de bouw van 77 appartementen. HPG ontwikkelt op het terrein drie appartementencomplexen van respectievelijk zes, zes en zeven bouwlagen. Er komt een mix van huurappartementen en vrije sector koopappartementen. Om het terrein tijdig bouwrijp te hebben wordt nu gestart met de kap van bomen op het HPG terrein. De kap en woningbouwplannen zijn in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan Monnikenberg en zijn afgestemd met de gemeente en omwonenden.

De partners in het plan Monnikenberg investeren gezamenlijk voor tenminste € 2 miljoen in groen en natuur in het gebied Monnikenberg. HPG heeft inmiddels 3 ha grond beschikbaar gesteld voor Het Nationaal Natuur Netwerk (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze grond is reeds overgedragen aan het Goois Natuurreservaat.


Partner in het plan Monnikenberg
HPG is partner in het plan Monnikenberg en gaat nu over tot realisatie van de bouwplannen. Tergooi en Merem treffen eveneens voorbereidingen voor de uitvoering van hun respectievelijke onderdelen van het plan Monnikenberg, zoals blijkt uit de verschillende aanvragen voor omgevingsvergunningen. Tergooi ondertekent bovendien op 13 december de financieringsovereenkomst voor de nieuwbouw op eigen terrein.

Meer informatie
Meer informatie kunt u verkrijgen bij HPG Hilversum B.V., T (035) 694 09 11.

Tergooi en Merem Behandelcentra zijn in gesprek met financiers voor de realisatie van hun nieuwbouw.

Kijk voor actueel nieuws over Tergooi of Merem Behandelcentra op www.tergooi.nl of www.merem.nl.

 

 

 

 

Eerste bestuursbijeenkomst Monnikenberg Groenfonds

Vandaag komt het bestuur van het Duurzaam Monnikenberg Groenfonds voor het eerst bijeen. Onder leiding van Jaap Bond, bestuursvoorzitter van het Goois Natuurreservaat, is het Monnikenberg Groenfonds verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken over de natuur op Monnikenberg.

Monnikenberg Groenfonds
De initiatiefnemers van Plan Monnikenberg - Tergooi, Merem Behandelcentra, het Goois Natuurreservaat en HPG Hilversum – ondertekenden in het voorjaar van 2012 een overeenkomst voor de oprichting van het Duurzaam Monnikenberg Groenfonds. Daarin is bijvoorbeeld geregeld welke bedragen Tergooi, Merem Behandelcentra en HPG Hilversum eenmalig en jaarlijks beschikbaar stellen voor de natuur. Door de oprichting van het fonds is het natuurbehoud, beheer en –ontwikkeling voor het gebied in eigendom en beheer van het Goois Natuurreservaat de komende honderd jaar veilig gesteld. Het Goois Natuurreservaat is verantwoordelijk voor het vormgeven van de natuurontwikkeling.

De natuur is naast zorg en wonen de derde belangrijke pijler van het nieuwe bestemmingsplan voor Monnikenberg. De activiteiten van het Monnikenberg Groenfonds zijn erop gericht de bestaande natuurkwaliteiten van Monnikenberg verder te versterken en te ontwikkelen. De activiteiten van het Monnikenberg Groenfonds staan overigens los van de € 2 miljoen die de initiatiefnemers investeren in maatregelen voor de natuur, in groen- en recreatievoorzieningen en in de herplant van circa 1100 bomen. Deze laatste investeringen vallen onder het groencompensatieplan dat de initiatiefnemers zullen uitvoeren.

Het bestuur van het Duurzaam Monnikenberg Groenfonds zorgt ervoor dat de afspraken over de natuur en landschapsinrichting op Monnikenberg goed worden nageleefd. V.l.n.r: Bert Jan Grevink projectdirecteur Huisvesting en Vastgoed Tergooi), Bert van der Moolen (directeur-rentmeester GNR), Sjoerd Vegter (voorzitter raad van bestuur Merem Behandelcentra), Stef Pierik (projectontwikkelaar HPG Hilversum), Guus van Meurs (projectdirecteur nieuwbouw Merem Behandelcentra), Hans den Hollander (lid raad van bestuur Tergooi), Jaap Bond (voorzitter GNR) en Lon Jooren (secretaris GNR).

Groen licht voor Zorgpark Monnikenberg

Monnikenberg krijgt definitief een nieuwe bestemming: in dit gebied mogen een zorgpark en nieuwe woningen worden gebouwd in combinatie met behoud en verdere ontwikkeling van de natuur. De Raad van State verklaarde het enige beroep dat tegen het plan was ingediend vandaag op alle punten ongegrond. De uitvoerbaarheid van het plan is aangetoond en er zijn voldoende waarborgen voor de bomenkap. Daarmee is het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk van kracht.

Met de uitspraak van de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland, is de bestemmingsplanprocedure Monnikenberg nu volledig afgerond. In april 2011 overhandigden de initiatiefnemers Tergooi, Merem Behandelcentra, het Goois Natuurreservaat en HPG Hilversum hun plan aan het College van Burgemeester en Wethouders. Door een aantal belangrijke procedures te bundelen en deze in samenhang aan de raad te presenteren, kon de bestemmingsplanprocedure in relatief korte tijd, maar wel zorgvuldig worden doorlopen. De Hilversumse gemeenteraad stemde in juni 2013 unaniem in met Plan Monnikenberg. Tegen het plan werd één beroep ingediend. De Raad van State verklaarde dit beroep vandaag ongegrond. Wethouder Eric van der Want (D66): ‘We zijn buitengewoon verheugd dat de Raad van State de gemeente gelijk heeft gegeven op cruciale onderwerpen als de financiële haalbaarheid van het plan, de afspraken over de bomenkap en de verkeerseffecten. Volgens het eindoordeel van de Raad van State is het plan uitvoerbaar en zijn er voldoende waarborgen ter voorkoming van voorbarig kappen. Tenslotte zijn de effecten en varianten voor het verkeer goed in beeld gebracht. Dit prachtige, bosrijke gebied krijgt nu definitief een unieke metamorfose waarbij de bestaande natuurkwaliteiten van Monnikenberg verder versterkt en ontwikkeld worden. Het zorgpark is een aanwinst voor Hilversum én de regio.’

Nieuw zorgpark in combinatie met wonen en natuur
Op het zorgpark komen onder meer nieuwbouw voor Tergooi, Merem Behandelcentra, de Mytylschool, een nevenvestiging van het Antoni van Leeuwenhoek/NKI en overige zorgvoorzieningen. Bundeling van diverse zorginstellingen op het zorgpark biedt de mogelijkheid de verschillende zorgvormen nauw op elkaar te laten aansluiten en nieuwe tot stand te brengen. Daarmee kan beter worden ingespeeld op de wensen en behoeften van inwoners in de regio.

Wonen
Naast het zorgpark komen op Monnikenberg zeshonderd woningen. Ongeveer de helft daarvan heeft een bestemming die zorg gerelateerd kan zijn en wordt getypeerd als ‘bospark wonen’. De andere helft wordt getypeerd als ‘wonen op het landgoed’.

Natuur
De natuur is naast zorg en wonen de derde belangrijke pijler van het nieuwe bestemmingsplan. Hiervoor is onder meer het Monnikenberg Groenfonds opgericht waarmee natuurbehoud en –ontwikkeling voor het gebied in eigendom en beheer van het Goois Natuurreservaat de komende honderd jaar is gewaarborgd. Voor het realiseren van zorgpark en woningen is bomenkap noodzakelijk. De initiatiefnemers hebben een kapvergunning voor 1473 bomen voor de bouw van de eerste fase van het zorgpark (Tergooi, Merem, nevenvestiging AVL en parkeergarage).
Binnenkort vragen zij een tweede kapvergunning aan voor de bouw van de overige zorgvoorzieningen en de woningen. Het betreft dan 350 tot 500 bomen. De initiatiefnemers investeren € 2 miljoen in maatregelen voor de natuur, in groen- en recreatievoorzieningen en in de herplant van circa 1100 bomen.

Vervolg
De initiatiefnemers zijn inmiddels bezig met de verdere uitwerking van hun nieuwbouwplannen. Tergooi en Merem presenteren naar verwachting in het voorjaar van 2014 het eerste ontwerp (voorontwerp) voor hun nieuwbouw. Onder voorwaarde van financiering start de nieuwbouw in 2015 en is de nieuwbouw van Merem eind 2016 en die van Tergooi in 2018 klaar.
 

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan unaniem vast

De Hilversumse gemeenteraad heeft op 12 juni 2013 het nieuwe bestemmingsplan voor Monnikenberg unaniem vastgesteld: in dit gebied mogen een zorgpark en nieuwe woningen worden gebouwd in combinatie met behoud en verdere ontwikkeling van de natuur.

Hiermee is de laatste stap gezet in de bestemmingsplanprocedure van Monnikenberg, die net iets langer dan twee jaar duurde. Wethouder Eric van der Want: ‘Ik ben ontzettend blij met en trots op dit besluit. Het gehele proces is zorgvuldig doorlopen. Door een aantal belangrijke procedures te bundelen en deze in samenhang aan de raad te presenteren, hebben we nu in relatief korte tijd een nieuw bestemmingsplan. Door de uitstekende samenwerking tussen de initiatiefnemers (Tergooi, Merem Behandelcentra, het Goois Natuurreservaat en HPG Hilversum) krijgt dit prachtige, bosrijke gebied een unieke metamorfose waarbij de bestaande natuurkwaliteiten van Monnikenberg verder versterkt en ontwikkeld worden. Het zorgpark is een aanwinst voor Hilversum én de regio.’

Op het zorgpark komen onder andere nieuwbouw voor Tergooi, Merem Behandelcentra, de Mytylschool, een nevenvestiging van het Antoni van Leeuwenhoek/NKI en overige zorgvoorzieningen. Bundeling van diverse zorginstellingen op het zorgpark biedt de mogelijkheid de verschillende zorgvormen nauw op elkaar te laten aansluiten en nieuwe tot stand te brengen. Daarmee kan beter worden ingespeeld op de wensen en behoeften van inwoners in de regio.

Wonen
Naast het zorgpark komen op Monnikenberg zeshonderd woningen. Ongeveer de helft daarvan heeft een bestemming die zorg gerelateerd kan zijn en wordt getypeerd als ‘bospark wonen’. De andere helft wordt getypeerd als ‘wonen op het landgoed’. De woningbouw is noodzakelijk om het plan te realiseren en de natuur te kunnen behouden, herinrichten en verder te ontwikkelen. In mei besloot het college dat de woningen in het gebied een hogere geluidbelasting mogen krijgen (veroorzaakt door omliggende wegen en de spoorlijn).

Natuur
De natuur is naast zorg en wonen, de derde belangrijke pijler van het nieuwe bestemmingsplan. Het plan voorziet in behoud en verdere versterking en ontwikkeling van de natuur. Zo is het Monnikenberg Groenfonds opgericht waarmee natuurbehoud en –ontwikkeling voor het gebied in eigendom en beheer van het Goois Natuurreservaat de komende honderd jaar is gewaarborgd.
Voor het realiseren van zorgpark en woningen is bomenkap noodzakelijk. Het college heeft een kapvergunning afgegeven voor 1473 bomen voor de bouw van de eerste fase van het zorgpark (Tergooi, Merem, nevenvestiging AVL en parkeergarage). In een latere fase vragen de initiatiefnemers een tweede kapvergunning aan voor de bouw van de overige zorgvoorzieningen en de woningen. Het betreft dan 350 tot 500 bomen. Om ervoor te zorgen dat de natuur ondanks de bomenkap beheerd en verder ontwikkeld kan worden, investeren de initiatiefnemers € 2 miljoen in maatregelen voor de natuur, in groen- en recreatievoorzieningen en in de herplant van circa 1100 bomen.

Vervolg
Op het bestemmingsplan is formeel nog circa zes maanden een beroepstermijn van kracht bij de Raad van State. Als er beroep wordt ingesteld, zal de Raad van State in januari 2014 uitspraak doen. Volgens de huidige planning kan volgend jaar de bouw van de eerste onderdelen van het zorgpark van start. In 2014 worden de eerste 20 bomen gekapt voor de nevenvestiging van het Antoni van Leeuwenhoek. De bebouwing op Monnikenberg wordt duurzaam en is in harmonie met de groene omgeving.
 

Leerlingen Mytylschool en Hilversumse wethouder planten eerste nieuwe bomen

Op de Nationale Boomfeestdag, woensdag 20 maart, planten leerlingen van Mytylschool De Trappenberg uit Huizen samen met de Hilversumse wethouder Eric van der Want de eerste nieuwe bomen op Monnikenberg. De komende weken worden op Monnikenberg honderd nieuwe bomen geplant.

Het is voor de acht leerlingen van de Mytylschool de eerste keer dat zij meedoen aan de boomfeestdag. Ze zijn dan ook erg enthousiast dat ook zij een bijdrage kunnen leveren aan een groene omgeving voor hun nieuwe school op Monnikenberg. Onder deskundige begeleiding van de bomenleverancier planten de leerlingen de eerste tien nieuwe bomen op Monnikenberg. In totaal worden de komende weken honderd beuken van ongeveer 3,5 meter hoog en met een stamomtrek van 16 tot 18 cm op het terrein van Tergooi in het bos bij de Soestdijkerstraatweg geplant. Deze bomen bepalen de komende jaren mede de ruim 30 meter brede bosrand vanaf de straatkant.

Monnikenberg
Tergooi, Merem Behandelcentra, het Goois Natuurreservaat en HPG Hilversum ontwikkelen samen met de gemeente Hilversum momenteel een nieuw bestemmingsplan voor Monnikenberg. Het plan verenigt een zorgpark, woningen en natuurbeheer en -ontwikkeling aan deze bosrijke, oostelijke rand van Hilversum. Ook de Mytylschool komt op Monnikenberg.

De komst van het zorgpark betekent dat inwoners in de Gooi en Vechtstreek ook in de toekomst op hoogwaardige zorg in de regio kunnen blijven rekenen. Om het zorgpark ingepast in het landschap te kunnen bouwen én ervoor te zorgen dat patiënten ook tijdens de bouw gewoon in Tergooi en Merem terecht blijven kunnen, is bomenkap noodzakelijk. Inmiddels is hiervoor een kapvergunning voor 1473 bomen aangevraagd; later volgt nog een aanvraag voor de kap van 350 tot 500 bomen.

Nieuwe bomen
Om ervoor te zorgen dat de natuur na de bomenkap beheerd en verder ontwikkeld kan worden, is een compensatieplan opgesteld. Tijdens de uitvoering van het plan Monnikenberg worden 1100 bomen herplant. Hoewel de vergunningaanvraag nog loopt, worden de komende weken de eerste honderd bomen van het compensatieplan al geplant. Deze zijn over een aantal jaren, als het zorgpark klaar is, al flink in omvang toegenomen en doen daarmee recht aan de door de initiatiefnemers en gemeente beoogde groene uitstraling van het zorgpark.

Speciaal onderwijs
Mytylschool De Trappenberg is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking. De leerlingen zijn tussen de 4 en 20 jaar. Mytylschool De Trappenberg biedt vooral een veilige omgeving waarin kinderen leren ontdekken en zelf op onderzoek uit kunnen gaan. Zo worden leerlingen erop voorbereid later zo zelfstandig mogelijk te functioneren.
 

Besluitvorming

Hilversum bundelt procedures voor Monnikenberg

De Hilversumse gemeenteraad heeft op 9 januari 2013 ingestemd met het voorstel van het college van B&W om een viertal procedures voor Monnikenberg te bundelen. Daardoor kan de besluitvorming rondom het nieuwe bestemmingsplan efficiënter verlopen en de bouw van het zorgpark in 2014 starten. Ook heeft de raad positief geadviseerd over aanpassing van het legestarief.

Om in 2014 met de bouw van het zorgpark te kunnen beginnen, denkt de gemeente na over de inrichting van het gebied. Niet alleen het bestemmingsplan, maar ook geluid, beeldkwaliteit en groen komen daarbij aan de orde. Besluiten daarover kennen allemaal kun eigen procedure. Duidelijk werd dat de procedures voor het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitplan, de ontheffing voor hogere geluidswaarden en de kapvergunning gekoppeld kunnen worden zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid. Voor belanghebbenden levert de gebundelde aanpak meer duidelijkheid op, omdat sprake is van één procedure en één beroepsinstantie: de Raad van State.

Leges
De gemeente brengt bij alle bouwprojecten leges (= belasting) in rekening, om haar kosten voor een bouwproject te kunnen dekken. Als de gemeente voor het zorgpark het standaardtarief zou hanteren, zou op het innen van de leges winst worden gemaakt. Omdat de gemeentewet dit niet toestaat, is het legestarief voor het zorgpark verlaagd. Voor de woningbouw in het project blijft wel het standaardpercentage van kracht.

 
Ontheffing door Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 18 juli 2012 een ontheffing gegeven voor de bouw van 125 woningen buiten bestaand gebied op Monnikenberg. Ook de Ecologische Hoofdstructuur is uitgebreid met 2,4 hectare.

'Er is voor Hilversum en de regio veel belang bij een sterke en groeiende zorgsector. Dit plan biedt hiervoor de mogelijkheden in combinatie met een breed woningaanbod en een versterking van de natuur. De wijze waarop het plan nu is ingevuld, samen met de grootste grondeigenaar het Goois Natuurreservaat, geeft mij heel veel vertrouwen naar de toekomst.’ Aldus Tjeerd Talsma gedeputeerde ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Holland.
Het plan voor Monnikenberg voorziet in de bouw van in totaal 600 woningen waarvan er 125 in een gebied komen te liggen dat tot nu toe niet bebouwd mocht worden. Daar heeft de provincie Noord-Holland nu ontheffing voor verleend. De Ecologische Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Met de ontheffing van de provincie wordt het natuurgebied op Monnikenberg 2,4 hectare groter ten opzichte van de huidige situatie. Met de ontheffing van de provincie is de realisatie van Monnikenberg weer een stap dichterbij gekomen. 

Besluitvorming – historie

Het Goois Natuurreservaat, HPG Hilversum, Merem Behandelcentra en Tergooi boden op maandag 4 april 2011 het Masterplan Monnikenberg aan de gemeente Hilversum. De samenwerkende partijen vroegen de gemeente Hilversum om medewerking voor de beoogde ontwikkeling. Die medewerking is noodzakelijk om de planologische procedures met goed gevolg te doorlopen. Burgemeester en wethouders waren in beginsel enthousiast over het plan, maar voordat medewerking verleend kon worden moesten eerst de bewoners en belanghebbenden geraadpleegd worden (24 en 25 mei 2011). Op basis van reacties van inwoners van Hilversum en aanvullende onderzoeken is het plan aangepast. In het nieuwe masterplan is meer expliciete zonering aangebracht tussen bebouwing en natuur, is de nadruk op natuurontwikkeling vergroot en zijn de woningbouwplannen aangepast ten gunste van de natuur en de stedenbouwkundige opzet.

Het aangepaste Masterplan Monnikenberg kreeg op 13 december 2011 groen licht van het Hilversumse college van Burgemeester en Wethouders. Op 1 februari 2012 stemde de Hilversumse gemeenteraad unaniem met het masterplan. Op 16 mei 2012 hebben de initiatiefnemers en de gemeente Hilversum afspraken voor natuur en kosten vastgelegd. .

Het Hilversumse college van B&W gaf op 31 mei 2012 een eerste versie van het bestemmingsplan Monnikenberg (officieel: het voorontwerpbestemmingsplan) vrij voor inspraak, inclusief concept-milieueffectrapport. Inmiddels heeft het college van B&W de Commissie Welstand en Monumentenadvies advies gevraagd over het plan. Op basis van deze reacties heeft de gemeente een nota gemaakt waarin de resultaten van de inspraak zijn opgenomen, inclusief een antwoord op de reacties. Binnenkort presenteert het college een tweede versie van het bestemmingsplan: het ontwerpbestemmingsplan. Ook daarop is reactie mogelijk. Pas als ook daarop de reacties zijn verwerkt, wordt het bestemmingsplan definitief vastgesteld. Dit gebeurt door de gemeenteraad. Naar verwachting is dit rond de zomer van 2013.

Overeenkomsten

Afspraken voor natuur en kosten Monnikenberg vastgelegd

Op 16 mei 2012 hebben de initiatiefnemers van het Masterplan Monnikenberg - Tergooi, Merem Behandelcentra, het Goois Natuurreservaat en HPG Hilversum - een overeenkomst getekend voor de oprichting van het Duurzaam Monnikenberg Groenfonds. Ook tekenden deze organisaties die dag een overeenkomst met de gemeente Hilversum waarin staat dat de initiatiefnemers alle kosten voor het realiseren van het Masterplan Monnikenberg betalen. Het zorgpark op Monnikenberg, in combinatie met wonen en natuur, is hiermee weer een stap dichterbij gekomen. Ook is het beheer en de ontwikkeling van de natuur op Monnikenberg voor de komende honderd jaar veilig gesteld.

Duurzaam Monnikenberg Groenfonds
In de overeenkomst voor de oprichting van de Stichting Duurzaam Monnikenberg Groenfonds, zoals de officiële benaming van het Groenfonds luidt, wordt geregeld welke bedragen Tergooi, Merem Behandelcentra en HPG Hilversum eenmalig en jaarlijks beschikbaar stellen voor onderhoud, beheer en ontwikkeling van de natuur op Monnikenberg. Het Goois Natuurreservaat is verantwoordelijk voor het vormgeven van de natuurontwikkeling.

Overeenkomst gemeente en initiatiefnemers
Overeenkomst gemeente en initiatiefnemers In de overeenkomst met de gemeente Hilversum hebben Tergooi, Merem Behandelcentra en HPG Hilversum vastgelegd dat alle kosten die gepaard gaan met het ontwikkelen van de plannen, de onderzoeken die hiervoor worden gedaan (bijvoorbeeld op het gebied van verkeer en milieu), de procedures die moeten worden doorlopen en de bouwkosten van het zorgpark, de woningen, het terrein en de natuurontwikkeling ten laste komen van deze drie partijen. Deze kosten komen dus niet ten laste van de gemeente en/of het Goois Natuurreservaat.  

Bestemmingsplanprocedure
De Hilversumse gemeenteraad stemde in februari 2012 unaniem in met het Masterplan Monnikenberg. Dit was het startsein voor de bestemmingsplanprocedure. Naar verwachting besluit het college dit voorjaar over het voorontwerpbestemmingsplan en geeft het dan vrij voor inspraak. De planning is erop gericht dat het zorgpark in 2018 gereed is. 

De bestuurders van de initiatiefnemende partijen van het Masterplan Monnikenberg en de gemeente Hilversum legden op 16 mei 2012 hun afspraken voor de natuur op Monnikenberg en de kosten voor de ontwikkeling en uitvoering van het masterplan vast.

Op de foto:
V.l.n.r.: Lon Jooren – van der Boor (secretaris Goois Natuurreservaat), Ruurd Jan Roorda (bestuursvoorzitter Tergooi), Jaap Bond (bestuursvoorzitter Goois Natuurreservaat), Sjoerd Vegter (bestuursvoorzitter Merem Behandelcentra), Jos Gieskens (bestuursvoorzitter Stichting tot Bijstand Tergooi), Eric van der Want (wethouder gemeente Hilversum) en Stef Pierik (directeur HPG Hilversum).

Planologische procedures: Milieu-effectrapportage

Omdat veranderingen in de Monnikenberg gevolgen zullen hebben voor milieu en natuur in het gebied is een Milieu-effectrapportage (MER) opgesteld. Dit was een bijlage bij het voorontwerpbestemmingsplan en wordt straks ook als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan gepresenteerd. Voor het volledige plangebied is gekeken naar de gevolgen van de ontwikkeling op bestaande landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. Daarnaast zijn onder andere ook zaken als verkeer, geluid, externe veiligheid en geohydrologische effecten onderzocht. Initiatiefnemers willen zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de bestaande waarden in het gebied. Waar dat moet, willen zij schade beperken en waar dat kan, willen zij deze waarden versterken. Een MER-rapportage helpt daarin de juiste keuzes te maken.

Inspraak

Sinds de gemeenteraad op 1 februari 2012 heeft ingestemd met het Masterplan Monnikenberg is de gemeente Hilversum gestart met de bestemmingsplanprocedure. Vanwege de omvang van de plannen wordt voor de benodigde bestemmingswijzigingen een uitgebreide procedure gevolgd. Op 1 juni is het voorontwerpbestemmingsplan gepresenteerd. Op basis van reacties wordt nu gewerkt aan het ontwerpbestemmingsplan. Na reacties hierop kan het ontwerpbestemmingsplan nog worden aangepast. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vast (2013). Hierop is een reguliere bezwarenprocedure van toepassing. Als u vragen of opmerkingen over het proces heeft, kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente, dhr. T. Böhm, t.bohm@hilversum.nl,
tel. (035) 629 24 54.

Persberichten

05-02-2014
Eerste bestuursbijeenkomst Monnikenberg Groenfonds

Op 5 februari 2014 komt het bestuur van het Duurzaam Monnikenberg Groenfonds voor het eerst bijeen. Onder leiding van Jaap Bond, bestuursvoorzitter van het Goois Natuurreservaat, is het Monnikenberg Groenfonds verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken over de natuur op Monnikenberg.

Download pdf


18-12-2013
Groen licht voor Zorgpark Monnikenberg

Monnikenberg krijgt definitief een nieuwe bestemming: in dit gebied mogen een zorgpark en nieuwe woningen worden gebouwd in combinatie met behoud en verdere ontwikkeling van de natuur. De Raad van State verklaarde het enige beroep dat tegen het plan was ingediend vandaag op alle punten ongegrond. De uitvoerbaarheid van het plan is aangetoond en er zijn voldoende waarborgen voor de bomenkap. Daarmee is het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk van kracht.

Download pdf


29-11-2013
Intentieverklaring samenwerking Tergooi, Merem Behandelcentra en Nationaal Groenfonds

Op 29 november 2013, de Kennisdag van Nationaal Groenfonds, ondertekenen Tergooi, Merem Behandelcentra en Nationaal Groenfonds een intentieverklaring tot samenwerking. Daarmee committeert Nationaal Groenfonds zich om actief bij te dragen aan de financiering van de groene en duurzame onderdelen van het nieuwe zorgpark op Monnikenberg. Ook spannen partijen zich in om de verwachte positieve effecten van het zorgpark op het gebied van natuur, extensieve recreatie, preventie, gezondheid en duurzaamheid nader te onderzoeken.

Download pdf


12-09-2013
Tergooi en Merem kiezen voor geschakelde nieuwbouw

Tergooi en Merem Behandelcentra hebben hun nieuwbouwplannen deels aangepast. Zij zijn van plan hun nieuwe locaties op Monnikenberg niet volledig in één gebouw onder te brengen zoals oorspronkelijk bedoeld was, maar deze geschakeld te bouwen op eigen terrein.

Download pdf


15-05-2013
College vraagt raadsbesluit bestemmingsplan Monnikenberg

Burgemeester en wethouders van Hilversum vragen de gemeenteraad om het nieuwe
bestemmingsplan voor Monnikenberg vast te stellen tijdens de vergadering van 12 juni. Op
Monnikenberg komt een zorgpark in combinatie met woningen en natuur. Vaststelling door de
gemeenteraad is de laatste stap in de bestemmingsplanprocedure voor dit gebied.

 Download pdf


30-01-2013
College B&W presenteert ontwerpbestemmingsplan Monnikenberg

Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders heeft vandaag het ontwerpbestemmingsplan Monnikenberg en de ontwerpbesluiten voor het beeldkwaliteitsplan, de kapvergunning voor 1473 bomen en de ontheffingen van de geluidsnorm gepresenteerd. Hiermee is de nieuwe bestemming voor Monnikenberg, een zorgpark samen met woningen en natuur, weer een stap dichterbij gekomen. Op 12 februari organiseert de gemeente hierover een informatieavond voor inwoners van Hilversum en overige belangstellenden van 19.30 tot 21.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis.

 Download pdf


10-12-2012
Hilversum bundelt procedures voor Monnikenberg

Het College van burgemeester en wethouders van Hilversum vraagt de gemeenteraad in te stemmen met een voorstel om een viertal procedures voor Monnikenberg te bundelen. Daardoor kan de besluitvorming rondom het nieuwe bestemmingsplan efficiënter verlopen en de bouw van het zorgpark in 2014 starten. Ook heeft het college de raad om advies gevraagd over aanpassing van het legestarief.

 Download pdf


16-05-2012
Afspraken voor natuur en kosten Monnikenberg vastgelegd

Op 16 mei 2012 hebben de initiatiefnemers van het Masterplan Monnikenberg - Tergooi, Merem Behandelcentra, het Goois Natuurreservaat en HPG Hilversum - een overeenkomst getekend voor de oprichting van het Duurzaam Monnikenberg Groenfonds. Ook tekenden deze organisaties op deze dag een overeenkomst met de gemeente Hilversum waarin staat dat de initiatiefnemers alle kosten voor het realiseren van het Masterplan Monnikenberg betalen. Het zorgpark op Monnikenberg, in combinatie met wonen en natuur, is hiermee weer een stap dichterbij gekomen. Ook is het beheer en de ontwikkeling van de natuur op Monnikenberg voor de komende honderd jaar veilig gesteld.

 Download pdf


01-02-2012
Raad stemt voor plan Monnikenberg

De Hilversumse gemeenteraad heeft op woensdagavond 1 februari unaniem ingestemd met het Masterplan Monnikenberg. Ale negen fracties stemden voor het plan. Daarmee kan het plan rekenen op een groot draagvlak. Het positieve besluit van de gemeenteraad is het startsein voor de bestemmingsplanprocedure, waar de formele inspraak deel van uitmaakt.

 Download pdf


10-05-2011
Definitief besluit na raadpleging
College positief over Masterplan Monnikenberg

Burgemeester en wethouders van Hilversum zijn in beginsel bereid mee te werken aan de realisering van het Masterplan voor Monnikenberg. Tijdens raadplegingen op 24 en 25 mei wil het college de mening van bewoners horen voordat ze een definitief besluit neemt over een nieuw bestemmingsplan.

 Download pdf


04-04-2011
Plan Monnikenberg: bijzondere combinatie van zorgpark, wonen en natuur

Hilversum 4 april 2011. Vandaag heeft de Hilversumse wethouder Eric van der Want, namens het College van Burgemeester en Wethouders, het Masterplan Monnikenberg in ontvangst genomen. Voor het gebied Monnikenberg, aan de bosrijke, oostelijke rand van Hilversum, is een bijzonder plan ontwikkeld. In combinatie met natuur en landschap komen hier een bovenregionaal zorgpark en nieuwe woonvormen.

 Download pdf